زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اعتراض به ثبت ملك

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۷:۵۴ | 6,561 بازدید

 اعتراض به ثبت ملك

مقدمه -  اعتراض به ثبت ملك به اداره ثبت محل به منظور ارسال به دادگاه حقوقي و دريافت رسيد انجام ميشود. برابر ماده 16 قانون ثبت،معترض بايد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي،موضوع ماده 11قانون ثبت اعتراض نامه خود را مستقيما به اداره ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه اعتراض درفرجه قانوني تسليم شده باشد اداره ثبت ان را به دفتر دادگاه مرجع رسيدگي ارسال ميدارد ولي چنانچه اعتراض خارج از فرجه داده شود،رئيس ثبت كتبا در مورد آن اظهارعقيده نموده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به نظر رئيس دادگستري شهرستان يا دادگاه بخش مربوطه ميرساند . نظر دادگاه قطعي است.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی ثبت اسناد و املاک

تنفیذ وصیت نامه عادی

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۰:۴۵ | 5,478 بازدید

 

تنفیذ وصیت نامه عادی

مقدمه

برابر ماده 291 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 54-13/10/1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذینفع  به صحت آن اقرار شود . در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری بر صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد 

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی ارث و وصیت

تنفیذ قرار داد عادی

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۹:۱۶ | 3,335 بازدید

 تنفیذ  قرار داد عادی

مقدمه - برابر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری  مصوب 27/12/60 به کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/85) با اسناد عادی دارای زمین بوده اند و در مهلتهای تعیین شده قبل از مراجعی که طرف مقابل آنها قرار میگرفته اند  تشکیل پرونده داده اند ،برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود 

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی معاملات و قراردادها

اثبات مالكيت

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۵:۴۹ | 16,951 بازدید

اثبات مالكيت

مقدمه

در دادرسي دعوي اثبات مالكيت  اموال منقول و غير منقول و هم چنين اموال غير منقول از جهت اينكه  به ثبت رسيده يا نرسيده باشد داراي اثرات و حالات مختلف هستند.

 دعوي اثبات مالكيت  در مورد اموال منقول به طور مطلق و اموال غير منقولي كه به ثبت نرسيده اند و لازم الثبت هم نبوده اند اصولا قابليت استماع دارد و محكمه پس از انجام دادرسي چنانچه ادله خواهان را اعم از اقرار خوانده ،اسناد عادي و شهادت شهود ،ساير قراين و شواهد در جهت اثبات مالكيت خواهان با منشا شرعي و قانوني كافي دانست حكم بر مالكيت وي صادر مينمايد (ر. ك به نظريه شماره 5397/7-5/12/60 اداره حقوقي دادگستري)

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

فروش ملك مشاعي

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۴:۲۰ | 3,963 بازدید

 

فروش ملك مشاعي

مقدمه

در خواست فروش يكي ديگر از دعاوي ناشي از مالكيت مشاعي است كه هر يك از مالكين مشاعي به شرط اينكه  ملك مشاعي قابل تقسيم به نسبت سهم هريك از شركاء نباشد و يا در صورت تقسيم  ضرر يا نقصان فاحش قيمت به مقداري كه  عادتا قابل مسامحه نباشد ، وجود داشته باشد، ميتواند از دادگاه تقاضاي فروش كل ملك مشاعي را بنمايد در غير اين صورت هريك از شركاء ميتوانند بدون رضايت شركاي ديگرسهم خود را بصورت كلي يا جزيي به اشخاص ثالث انتقال نمايد زيرا تصرف حقوقي شريك در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست.(ماده 583 ق.م)

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

تقسيم اموال مشاعي

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۱:۰۲ | 6,748 بازدید

تقسيم اموال مشاعي

مقدمه

 بر اساس مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي  در مورد اموال مشترك،مشاعي منقول و يا غير منقولي كه اصلا به ثبت نرسيده يا عمليات ثبتي در مورد آن خاتمه نيافته و يا اگر عمليات ثبتي به پايان رسيده ،در ميان شركاء ،صغير، غايب يا محجور  و جود دارد ، محكمه با طرح دعوي و تقديم دادخواست وارد رسيدگي شده و درنهايت به :

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

اعتراض به راي كميسيون ماده 12

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۷:۵۱ | 6,088 بازدید

اعتراض به راي كميسيون ماده 12

مقدمه

چنانچه كميسيون ماده 12  قانون زمين شهري،  اراضي كه در محدوده شهري يا حريم ان قرار دارد و قبل از سال 1358 احيا نشده باشد را موات اعلام نمايد و همين محدوده و حريم توسط شوراي عالي معماري و شهر سازي كشور تعين شود به محض ورود اراضي به محدوده شهري مالكيت منابع طبيعي لغو و در اختيار سازمان مسكن و شهر سازي به نمايندگي دولت قرار ميگيرد. در اين صورت معترض به راي كميسيون بايد  در فرجه قانوني به دادگاه عمومي مراجعه كند و با تقديم داخواست مراحل دادرسي را به شرح ذيل طي نمايد:

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

اعتراض به راي كميسيون ماده 56

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۶:۴۸ | 13,149 بازدید

 

اعتراض به راي كميسيون ماده 56

مقدمه

تا قبل از سال 1341 احياء اراضي يكي از طرق شرعي مالكيت بود و بعد از آن سال وضعيت تغيير يافت و بقيه اراضي احيا نشده ملي اعلام شد.در قانون ملي شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها  مصوب 1346 كميسيون ماده 56 پيش بيني گرديد . مضافا به اينكه مصوبه هيئت وزيران نيز در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس ان براي رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضي احيا شده در اداره منابع طبيعي شهرستان ها يك نفر مامور تشخيص تعيين شده است كه سابقه احيا اراضي را بررسي و چنانچه احيا هريك از اراضي را بعد از سال 1341 تشخيص داد صرفنظر از متصرف آن ،نقشه را ترسيم و مرز مستثنيات و اراضي ملي را  در آن نقشه بيان ميكند و برگه تشخيص را صادر ميكند.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک