زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

سلب حضانت

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۳۰:۳۷ | 4,168 بازدید

 سلب حضانت

معمولا اين دعوي بعد از صدور حكم حضانت  به نفع يكي از ابوين و يا تكليف قانوني سپردن حضانت به يكي از ابوين در شرايط سني خاص طفل طرح و اقامه ميگردد. در اين موارد دادگاه به يكي از موجبات قانوني ،صلاحيت حق حضانت را از من له الحضانه سلب و به ديگري واگذار مينمايد. اين موضوع را ميتوان در باب نگه داري و تربيت اطفال در قانون مدنيو ماده 14 قانون حمايت خانواده مشاهده نمود،بر اساس نظريه مشورتي شماره«7153/7-8/12/1377» اداره حقوقي ماده 632 ق. م. ا ، شامل هركس غير از زوجين يا والدين طفل ميشود و ناسخ ماده 14 قانون حمايت خانواده نيست و همچنان به اعتبار قانوني خود باقي است و به عنوان ضمانت اجراي تخلف از دستور  دادگاه قابل اجرا است.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

استرداد فرزند/ تحویل فرزند

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۲۸:۱۹ | 3,213 بازدید

 استرداد فرزند

مقدمه

يكي ديگر از دعاوي مطروحه در محاكم خانواده تقاضاي استرداد فرزند از سوي كسي است كه حق حضانت طفل به موجب حكم دادگاه به عهده او سپرده شده است.اين دعوي به طرفين پدر،مادر يا هر شخص ديگري است كه مانع از اجراي حكم شده باشد و يا پس از اجراي حكم  به دلائلي ازجمله پس از انجام ملاقات،از تحويل فرزند امتناع ورزد دادگاه بعد از رسيدگي و احراز واقع ،حكم به الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل  صادر مينمايد.(ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت)

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

حضانت اطفال

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۲۷:۳۳ | 3,115 بازدید

حضانت اطفال

مقدمه - مفهوم حضانت آميخته اي از نگاه داري و تربيت اطفال تا رسيدن به سن بلوغ ميباشد. پس از رسيدن به سن ياد شده حضانت منتفي است و فرزندان با هريك از والدين كه بخواهند ميتوانند زندگي كنند. حضانت اطفال،هم حق و هم تكليف ابوين و قائم به شخص آنان است و بدين ترتيب قابل واگذاري و مصالحه مگر در شرايط خاص نخواهد بود. در نظريه شماره «6664/7-28/7/1381» اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه توافق به انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست معتبر و بلا اشكال اعلام شده است.حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتوانند ان را ازخود سلب نمايند و در صورت امتناع هريك از انان كه تكليف به انجام ان دارند،دادگاه ان ها را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

الزام به تمكين

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۲۳:۲۶ | 8,260 بازدید

 يكي از آثار غير مالي عقد نكاح مفهوم تمكين زوجه است كه ميتوان ان را از نتايج رياست مرد بر خانواده دانست. تمكين در مقابل نشوز به كار رفته و در مفهوم حقوقي به تمكين به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده است.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

فرزند خواندگي / حکم سرپرستی

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۱۹:۳۴ | 2,915 بازدید

 فرزند خواندگي

درصورتي ميتوان فرزندي را به پدر و مادر منسوب كرد كه ناشي از عقد نكاح صحيح بوده  رابطه خوني و طبيعي او با پدر و مادر ايجاد شده باشد . با اين شرايط چنانچه زن و شوهري كودك بيگانه اي را به عنوان فرزند بپذيرند روابط حقوقي انها چگونه خواهد بود؟ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 نخستين گامي است كه حقوق ما براي شناسايي و منظم ساختن روابط اخلاقي و حقوقي اين گونه كودكان با خانواده برداشته است كه در ماده اول بيان ميدارد«هر زن و شوهر مقيم ايران ميتوانندبا توافق يكديگر طفل را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.»

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

ممانعت زوجين از اشتغال به كار

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۱۷:۳۸ | 3,391 بازدید

 ممانعت زوجين از اشتغال به كار

مقدمه - يكي از آثار غير مالي عقد نكاح يا روابط غير مالي زن و شوهر،مخالفت با شغل و حرفه همسر است به نحوي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و شوهر باشد كه حكم ان را ميتوان در ماده 1117 ق. م ديد.«شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا خود زن باشد،منع كند» اين ماده به موجب ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353به اين نحو اصلاح شده است«شوهر ميتواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي  يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز ميتواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود ،مرد را از اشتغال به شغل مزبور منع ميكند.»

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

استرداد جهيزيه

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۱۶:۲۸ | 6,034 بازدید

 استرداد جهيزيه

از ديگر آثار مالي عقد نكاح يا روابط مالي زوجين موضوع جهيزيه زن است كه عبارت است از ؛اموالي كه زن در حد توانايي مالي خود و خانواده اش رابه منزل زوج مي آورد.حدوث اختلاف و طرح اين دعوي قبل از انحلال عقد نكاح، يا بعد از ان ناشي از دو سبب است:

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه نفقه اقارب

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۴۵ | 4,081 بازدید

 مطالبه نفقه اقارب

ماده 198 قانون مدني در تكليف نفقه اقارب چنين بيان داشته :«كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد ...... براي تشخيص تمكين بايد كليه تعهدات و وضع زندگي او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنين مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي ، وسايل معيشت خود را فراهم سازد و همچنين موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نكته ديگر قابل عرض اينكه ، نفقه اقارب همانند ساير ديون نيست و بر ضمه شخص باقي نمي ماند . زيرا هدف از اين الزام ممكن ساختن ادامه زندگي براي خويشان نسبي مستمند است ، زيرا ناظر به نفقه اينده است و در ماده 1206 قانون مدني اقامه دعوي براي ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه نفقه زوجه در عقد نكاح موقت

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۵۴:۱۴ | 2,667 بازدید

 مطالبه نفقه در عقد نكاح موقت

در اين نوع نكاح،زوجيت با انفاق ملازمه ندارد و زن حق نفقه ندارد ، مگر اينكه ضمن عقد شرط شده باشد تا عقد بر آن مبنا جاري شده باشد (ماده 1113 قانون مدني ) بدين ترتيب مبناي حقوقي الزام به انفاق در نكاح منقطع ، ريشه قراردادي دارد و نتيجتاً اركان نفقه و ميزان تابع توافق طرفيت است و بر خلاف نكاح دائم لزومي ندارد متناسب با وضع زوجه باشد و از سوي ديگر ، بين نفقه و تمكين نيز رابطه متقابل وجود ندارد . يعني عدم تمكين يا نشوز زوجه ، مسقط حق نفقه وي نخواهد شد ، مگر اينكه خواسته مشترك زوجين به صورت صريح يا ضمني بر آن مبنا مقيد و محدود شده باشد .

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه نفقه زوجه در عقد دائم

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۵۳:۲۶ | 5,153 بازدید

 مطالبه نفقه زوجه در عقد دائم

تكليف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشي از حكم قانوني است و ريشه قراردادي ندارد. به همين دليل طرفين ضمن عقد نكاح يا بعد از ان حق اسقاط اين تكليف را ندارند. وجود اين قاعده حقوقي علاوه بر ضمانت اجراي كيفري  كه در ماده 642 ق. م. ا بيان شده است،داراي ضمانت اجراي حقوقي مقرردر مواد 1111 و 1129 ق. م مي باشد.در بيان چگونگي استحقاق زوجه و عمل به ان بايد قبل از انحلال عقد نكاح و بعد زا انحلال تفكيك  نمود.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه مهريه

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۵۰:۳۸ | 3,227 بازدید

 دعاوي راجع به مطالبه مهريه

مقدمه

به محض وقوع عقد نكاح،زوجين نسبت به يكديگر داراي حقوق و تكاليفي خواهند شد. مهريه يكي از حقوق مالي است كه زوجه به مجرد عقد،مالك يا طلبكار ان ميشود و تكليف پرداخت ان به ذمه زوج مستقر ميگردد. با رعايت شرايط مندرج در قانون  زوجه ميتواند با حفظ حقوق خود كه از عقد نكاح ناشي شده است

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه مهريه در ازدواج موقت

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۸:۴۴ | 2,941 بازدید

 مطالبه مهريه در نكاح منقطع

صحت عقد نكاح منقطع منوط به تعيين مهر است. عدم تعيين مهر در عقد موقت موجب بطلان است. بنابراين اگر مهر تعيين شده به علتي باطل باشد،عقد نكاح منقطع نيز باطل و در اين صورت چنانچه قبل از نزديكي باشد،زن حق مهر نخواهد داشت. مگر در صورت جهل زن به فساد نكاح كه در چنين شرايطي زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

مطالبه مهرالمثل

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۶:۵۳ | 3,065 بازدید

 مطالبه مهرالمثل

مقدمه - از انجائي كه تعيين مهر در نكاح دائم از شرايط صحت عقد نكاح نيست ،ممكن است راجع به مهريه درحين عقد بين زوجين توافق نگردد و يا حتي زوجه اعلام كند كه مهريه نميخواهد و يا مهر به دليل مجهول بودن يا ماليت نداشتن ،باطل و فاقد اثر حقوقي باشد دراين صورت مهرالمثل جايگزين مهرالمسمي ميشود كه مقدار ان با رعايت حال زن از جهت شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته ميشود.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

اجازه نكاح دختر باكره

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۳:۳۳ | 2,488 بازدید

 اجازه نكاح دختر باكره

مقدمه

قانون گذار اجازه ولي را به منظوذر حمايت از دختر باكره كبير و اظهارنظر درباره فردي كه از اين پس عضوي از اعضاي ان خانواده محسوب خواهد شد ،ضروري دانسته  است. بين فقهاي اماميه در لزوم دخالت ولي قهري در نكاح دختر بالغ ، اتفاق نظر وجود ندارد .

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

اجازه ازدواج مجدد - تجویز ازدواج مجدد

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۰:۵۹ | 3,511 بازدید

 اذن يا اجازه ازدواج مجدد

مقدمه :

در شرع مقدس ،تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط اين كه مرد توانايي اجراي عدالت را بين آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجويز شده است .

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

الزام به ثبت نکاح

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۳۷:۲۰ | 2,952 بازدید

 الزام به ثبت عقد نکاح

مقدمه - تنظیم سند رسمی عقد نکاح دردفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق از تکالیف ناشی از عقد است،نه از ارکان وقوع عقد .متعاقدین بعد از انعقاد عمل حقوقی به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم هستند(ماده 1102ق. م)و تراضی ان ها بر عدم ثبت تاثیری بر تحقق یا عدم تحقق عقد ندارد.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

اثبات رابطه زوجیت یا وقوع عقد نکاح

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۸:۳۳:۵۴ | 3,356 بازدید

 اثبات رابطه زوجیت یا وقوع عقد نکاح

مقدمه -  عقد نکاح همچون سایر عقود،به ایجاب و قبول و با الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید وبا وجود شرایط اساسی صحت قراردادها و فقدان موانع نکاح،واقع میشود.هدف از الزام به ثبت  نکاح در ماده 645 قانون مجازات اسلامی،آسان تر کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. زیرا ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی ا زانکار زوجیت و نسب جلوگیری میکند و به بنیان خانواده استحکام می بخشد.درعین حال ثبت عقد نکاح تنها راه اثبات رابطه زوجیت نیست بلکه در صورت عدم ثبت میتوان  از همه دلایل اثبات دعوی اعم از: اقرار،  سند،  شهادت ، سوگند و امارات در جهت احراز ان استفاده نمود.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده

لايحه دفاعيه زوجه در پرونده مهريه ( جهت عدم تقسيط

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۰۷:۵۲:۳۰ | 11,437 بازدید

 بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان ............

با سلام  ؛ احتراما در خصوص پرونده كلاسه                  بايگاني كلاسه              كه منجر به صدور دادنامه شماره          از شعبه            دادگاه عمومي حقوقي         گرديده است

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی خانواده