بذل مدت نكاح منقطع

گفته شد كه طلاق يكي ا زموارد انحلال عقد نكاح دائم است وليكن در نكاح موقت با سپري شدن مدت اين رابطه پايان مي پذيرد بدون اينكه نيازي به حكم دادگاه يا انجام عمل حقوقي خاص باشد.تشخيص انقضاي مدتامر دشواري نيست زيرا معين بودن مدت از شرايط اساسي صحت عقد نكاح منقطع است. علاوه بر انقضاي مدت با بذل مدت كه  وابسطه به اراده شوهر است از موارد انحلال عقد نكاح منقطع (موقت)محسوب ميشود بدون اينكه شرايط مقرر در طلاق ياتشريفات خاص نياز باشد. ولي به هرحال بايد اراده شوهر اعلان شود و رجوع از بذل مدت نيز در زمان عده زن امكان ندارد.

در مواردي كه ازدواج منقطع براي مدت طولاني منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشكيل خانواده باشد،مبحث الزام شوهر به بذل مدت،طرح و اقامه ميشود. لذا در مواردي كه زن در عسر و حرج قرار گرفته است،همچون نكاح دايم ميتواند از محكمه تقاضاي الزام شوهر به بذل مدت نمايد. نظريه مشورتي شماره «4140/7-27/2/62» به اين مطلب اشاره دارد.

درصورت اختلاف درتحقق بذل مدت  عقد نكاح منقطع،هريك از زوجين ميتواند دعوي اثبات ان را در محكمه طرح و اقامه نمايد.

اركان دعوي:

الف)اثبات عقد نكاح منقطع كه معمولا با سند ازدواج عادي يا رسمي است.

ب) اثبات يكي از موجبات عسرو حرج: محكمه هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند به هر طريقي كه مقتضي باشد،انجام خواهد داد .

مراحل دادرسي:

1)      در صورت اختلاف در تحقق بذل مدت از طرف زوج،مدعي بايد ان را ازطريق يكي از ادله اثبات دعوي يا امارات و قرائن قطعي ثابت نمايد. دادگاه دراين صورت يكي از قرارهاي تحقيق محلي يا شهادت شهود يا هرگونه استعلام از مراجع ذيربط را صادر خواهد كردو با تعيين وقت ديگر،طرفين يا شهود جهت اجراي دستور صادره حسب مورد دعوت ميشوند.

2)      درجلسه بعدي با اجراي قرار تحقيق محلي يا استماع شهادت شهود يا هرگونه اقدام ديگري كه دادگاه مقتضي دانسته است،در صورت احراز وجود عسر و حرج زوجه در ادامه رابطه زوجيت ،حكم مقتضي صادر خواهد شد.

«بنا به مراتب فوق رسيدگي به اين دعوي نيازمند دو يا سه جلسه رسيدگي است»

 

  راهنمای دعاوی خانواده