راهنمای عملی تنفیذ وصیت نامه

 اسناد و مکاتبات پرونده 

حسب مورد :  اظهارنامه - دادخواست - شکوائیه - درخواستهای پرونده - منطبق با آخرین اصلاحات قوانین 

 نحوه طرح دعوی و ترتیب رسیدگی دادگاه

حسب مورد : ارکان و شرایط طرح دعوی-شناسائی طرفین دعوی - دلایل و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده-هزینه دادرسی ( مالی یا غیر مالی ؟ )- شناسائی دادگاه صالح - اقدامات و دستورات دادگاه از بدو رسیدگی تا صدور حکم - تعداد جلسات رسیدگی - مدت زمان محاکمه - اقدامات کیفری مرتبط (ضمانت اجرای کیفری )

نحوه دفاع و تکالیف طرفین دعوی 

حسب مورد :  لوایح دفاعی خواهان - لوایح دفاعی خوانده دعوی-  اقدامات و تکالیف هر کدام از طرفین در جلسات - نحوه دفاع خواهان - نحوه دفاع خوانده در جلسات رسیدگی - نحوه ارائه اسناد و استناد به دلایل- مواد قانونی و آخرین مقررات استنادی جهت دفاع

رأی دادگاه و تجدید نظر خواهی

حسب مورد : نمونه رای صادره - لایحه تجدید نظر خواهی محکوم علیه - لایحه جوابیه محکوم له 

نحوه اجرای حکم و درخواستهای اجرائی 

حسب مورد : اقدامات محکوم له جهت اجرای حکم -  دستورات و اقدامات اجرای احکام -  اقدامات محکوم علیه جهت اجرا یا جلوگیری از اجرای حکم - نمونه درخواستهای هر کدام از محکوم له یا محکوم علیه

 سایر موارد 

حسب مورد : نظریه کارشناسی - اعتراض به نظریه کارشناس - آگهی های مرتبط با پرونده و ..... 

  راهنمای دعاوی ارث و وصیت