فرزند خواندگی
فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. در ایران باستان نیز به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است.
شرایط فرزند خواندگی
1)    والدین یا جد پدری کودک، نباید شناخته شده نباشد.
2) کودک باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشد.
3) کودک باید به خانواده هایی سپرده شود که قانون تعیین کرده است.
حکم سرپرستی :
پس از طی مراحل قانونی، حکم سرپرستی برای فرزندخوانده گرفته می شود. حکم سرپرستی درصورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.
حقوق فرزند خواندگی :
فرزندخوانده می تواند مشخصات قانونی والدینی را که او را به فرزندخواندگی قبول کرده اند، در شناسنامه خود پس از  طی مراحل قانونی داشته باشد.
فرزندخوانده از والدینی که او را به فرزندی قبول کرده اند،ارث نمی برد.

  راهنمای دعاوی خانواده