زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده

۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ۰۳:۰۷:۵۲ | 21,625 بازدید

لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده
ریاست محترم شعبه ......دادگاه عمومی شهرستان ....
با سلام ؛ احتراماً در پاسخ دادخواست آقایان ...... به طرفیت ...... موکل اینجانب موضوع پرونده کلاسه ....... تقاضاي بذل عنایت به نکات معروضه زیر و صدور حکم بر بیحقی خواهانها و رد دعوی آنان را دارد .

ادامه مطلب

  لوايح دفاعي حقوقي

لايحه دفاعيه الزام به تنظیم سند/ خوانده

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۶:۵۶ | 13,855 بازدید

بسمه تعالي

ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی
با سلام ؛احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ...........آن دادگاه و پیرو وکالتنامه تقدیمی از جانب آقای ............. عنایت ریاست محترم دادگاه را به نکات زیر معطوف، استدعای بذل توجه دارد:
از آنجا که دفاع جامع و مانع در برابر دعوی اصلی، به خواسته الزام موکل به تنظیم سند رسمی  به بحثی مفصل نیازمند می باشد ، به منظور رعایت اختصار بدواً خلاصه ای از مطالب مربوطه به عرض می رسد تا با مطالعه آن توسط دادگاه محترم دیدگاه های اصولی راجع به دعاوی فوق مطرح، سپس در ادامه توضیح مفصل نیز تقدیم می گردد:

ادامه مطلب

  لوايح دفاعي حقوقي