اعتراض به ثبت ملك

مقدمه -  اعتراض به ثبت ملك به اداره ثبت محل به منظور ارسال به دادگاه حقوقي و دريافت رسيد انجام ميشود. برابر ماده 16 قانون ثبت،معترض بايد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي،موضوع ماده 11قانون ثبت اعتراض نامه خود را مستقيما به اداره ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه اعتراض درفرجه قانوني تسليم شده باشد اداره ثبت ان را به دفتر دادگاه مرجع رسيدگي ارسال ميدارد ولي چنانچه اعتراض خارج از فرجه داده شود،رئيس ثبت كتبا در مورد آن اظهارعقيده نموده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به نظر رئيس دادگستري شهرستان يا دادگاه بخش مربوطه ميرساند . نظر دادگاه قطعي است.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی ثبت اسناد و املاک