زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

تنفیذ قرار داد عادی

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۹:۱۶ | 3,335 بازدید

 تنفیذ  قرار داد عادی

مقدمه - برابر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری  مصوب 27/12/60 به کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/85) با اسناد عادی دارای زمین بوده اند و در مهلتهای تعیین شده قبل از مراجعی که طرف مقابل آنها قرار میگرفته اند  تشکیل پرونده داده اند ،برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود 

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی معاملات و قراردادها