زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اثبات مالكيت

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۵:۴۹ | 16,392 بازدید

اثبات مالكيت

مقدمه

در دادرسي دعوي اثبات مالكيت  اموال منقول و غير منقول و هم چنين اموال غير منقول از جهت اينكه  به ثبت رسيده يا نرسيده باشد داراي اثرات و حالات مختلف هستند.

 دعوي اثبات مالكيت  در مورد اموال منقول به طور مطلق و اموال غير منقولي كه به ثبت نرسيده اند و لازم الثبت هم نبوده اند اصولا قابليت استماع دارد و محكمه پس از انجام دادرسي چنانچه ادله خواهان را اعم از اقرار خوانده ،اسناد عادي و شهادت شهود ،ساير قراين و شواهد در جهت اثبات مالكيت خواهان با منشا شرعي و قانوني كافي دانست حكم بر مالكيت وي صادر مينمايد (ر. ك به نظريه شماره 5397/7-5/12/60 اداره حقوقي دادگستري)

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

فروش ملك مشاعي

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۴:۲۰ | 3,697 بازدید

 

فروش ملك مشاعي

مقدمه

در خواست فروش يكي ديگر از دعاوي ناشي از مالكيت مشاعي است كه هر يك از مالكين مشاعي به شرط اينكه  ملك مشاعي قابل تقسيم به نسبت سهم هريك از شركاء نباشد و يا در صورت تقسيم  ضرر يا نقصان فاحش قيمت به مقداري كه  عادتا قابل مسامحه نباشد ، وجود داشته باشد، ميتواند از دادگاه تقاضاي فروش كل ملك مشاعي را بنمايد در غير اين صورت هريك از شركاء ميتوانند بدون رضايت شركاي ديگرسهم خود را بصورت كلي يا جزيي به اشخاص ثالث انتقال نمايد زيرا تصرف حقوقي شريك در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست.(ماده 583 ق.م)

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

تقسيم اموال مشاعي

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۲۱:۰۲ | 6,514 بازدید

تقسيم اموال مشاعي

مقدمه

 بر اساس مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي  در مورد اموال مشترك،مشاعي منقول و يا غير منقولي كه اصلا به ثبت نرسيده يا عمليات ثبتي در مورد آن خاتمه نيافته و يا اگر عمليات ثبتي به پايان رسيده ،در ميان شركاء ،صغير، غايب يا محجور  و جود دارد ، محكمه با طرح دعوي و تقديم دادخواست وارد رسيدگي شده و درنهايت به :

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

اعتراض به راي كميسيون ماده 12

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۷:۵۱ | 5,791 بازدید

اعتراض به راي كميسيون ماده 12

مقدمه

چنانچه كميسيون ماده 12  قانون زمين شهري،  اراضي كه در محدوده شهري يا حريم ان قرار دارد و قبل از سال 1358 احيا نشده باشد را موات اعلام نمايد و همين محدوده و حريم توسط شوراي عالي معماري و شهر سازي كشور تعين شود به محض ورود اراضي به محدوده شهري مالكيت منابع طبيعي لغو و در اختيار سازمان مسكن و شهر سازي به نمايندگي دولت قرار ميگيرد. در اين صورت معترض به راي كميسيون بايد  در فرجه قانوني به دادگاه عمومي مراجعه كند و با تقديم داخواست مراحل دادرسي را به شرح ذيل طي نمايد:

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک

اعتراض به راي كميسيون ماده 56

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۶:۴۸ | 12,243 بازدید

 

اعتراض به راي كميسيون ماده 56

مقدمه

تا قبل از سال 1341 احياء اراضي يكي از طرق شرعي مالكيت بود و بعد از آن سال وضعيت تغيير يافت و بقيه اراضي احيا نشده ملي اعلام شد.در قانون ملي شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها  مصوب 1346 كميسيون ماده 56 پيش بيني گرديد . مضافا به اينكه مصوبه هيئت وزيران نيز در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس ان براي رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضي احيا شده در اداره منابع طبيعي شهرستان ها يك نفر مامور تشخيص تعيين شده است كه سابقه احيا اراضي را بررسي و چنانچه احيا هريك از اراضي را بعد از سال 1341 تشخيص داد صرفنظر از متصرف آن ،نقشه را ترسيم و مرز مستثنيات و اراضي ملي را  در آن نقشه بيان ميكند و برگه تشخيص را صادر ميكند.

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی اراضی و املاک